Join us for Worship! Sunday service times: 9:30 English & 10:30 Vietnamese

Liên hệ

Thông tin liên hệ
Liên hệ    Sự giao hữu của chúng tôi

    Chúng tôi là một thành viên của Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. (Evangelical) Ev: là một từ bằng tiếng Hy Lạp có nghĩa là tốt. Angel: là Thiên Sứ hoặc Phúc âm. “Phúc âm tốt ” (Synod) là một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là đồng hành cùng nhau hoặc cùng chung đức tin.

    Liên hệ với chúng tôi