Send

SEND

Send​

Chúng tôi rất muốn nhận được thiệp và thư ! Địa chỉ gửi thư của chúng tôi là:

 Peace in Jesus Lutheran Church
1253 North Cole Road
Boise, ID  83704

Tuy nhiên, Bạn có thể gửi cho chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]. Chúng tôi rất muốn nghe lời khuyến khích từ các bạn. Xin vui lòng cho chúng tôi biết rằng bạn với chúng tôi như anh chị em. Hãy viết một câu Kinh Thánh vì nó chắc chắn sẽ nói với chúng ta một số thách thức mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Lòng tốt của bạn sẽ ban phước lành cho bạn và cho chúng tôi.