Trang chủ

LOVE THE LORD YOUR GOD
Welcome To Serving & Believe God's Word and Spirit
Join with us
LOVE THE LORD YOUR GOD
Welcome To Serving & Believe God's Word and Spirit
Join with us
[current_time timezone="Asia/Ho_Chi_Minh" date_format="d"]
[current_time timezone="Asia/Ho_Chi_Minh" date_format="m-Y"]
Chia sẻ câu chuyện của chúng tôi
Tầm nhìn của chúng tôi

Welcome to Peace In Jesus Lutheran Church

“Ảnh Tượng của Nhà Thờ Bình An

Từ Năm 2016 Đến Năm 2019, nhờ ân sủng của Chúa, chúng ta thấy một ảnh tượng:

1) Mọi hội viên dành thời gian trong Lời của Chúa để lớn lên trong đức tin
2) Mọi hội viên tham gia trong việc chia sẻ Tin Mừng với những người chưa tin

3)  Mọi hội viên tham gia trong việc phục vụ Chúa, dùng khả năng mà Ngài đã ban

Chúng ta tin cậy Chúa cho Nhà Thờ Bình An mở rộng hơn và lớn hơn đến năm 2019 và nhiều năm sau nữa!

Bài giảng đạo lưu trữ

Experience God's Presence

The word of the LORD came to Jonah a second time: “Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you.” Jonah obeyed the word of the LORD and went to Nineveh. Now Nineveh was a very important city—a visit required three days. On the first day, Jonah started into the city. He proclaimed: “Forty more days and Nineveh will be overturned.” The Ninevites believed God. They declared a fast, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. … When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened.

Niềm tin của chúng tôi​
Chúng tôi tin rằng Kinh Thánh là sự soi sáng, sự thông suốt của Đức Chúa Trời và là quyền lực duy nhất cho đức tin Christ và cuộc sống của chúng tôi. Bởi vì tội lỗi chúng ta, của tất cả mọi người đã giành được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và sự trừng phạt đời đời....
Sự giao hữu của chúng tôi

Chúng tôi là một thành viên của Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. (Evangelical) Ev: là một từ bằng tiếng Hy Lạp có nghĩa là tốt. Angel: là Thiên Sứ hoặc Phúc âm. “Phúc âm tốt ” (Synod) là một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là đồng hành cùng nhau hoặc cùng chung đức tin.

Liên hệ với chúng tôi